Svátek má: Svatoslav

Regiony

Velikost textu:

Investice pro rok 2016 plánuje SVS ve výši 1,27 miliardy

Investice pro rok 2016 plánuje SVS ve výši 1,27 miliardy

Představenstvo Severočeské vodárenské společnosti a. s. schválilo, po projednání a schválení dozorčí radou, investiční plán společnosti pro rok 2016 v celkové výši 1,27 miliardy korun.

Z rekonstrukcí sítí
11.leden 2016 - 09:00

Objem investic na rok 2016 vychází ze schváleného Podnikatelského záměru SVS na období 2016 - 2020, přičemž zohledňuje zákonnou povinnost vlastníka k zajištění náležité obnovy vodohospodářského majetku v souladu Plánem financování obnovy vodovodů a kanalizací. Zároveň reflektuje výsledky jednání vedení SVS s akcionáři, starosty 458 měst a obcí Ústeckého a převážné části Libereckého kraje, při hledání kompromisů na straně potřeb do obnovy majetku s důrazem na dodržení sociální únosnosti ceny vody.

Převážná část investic do obnovy majetku

Generální ředitel SVS Ing. Bronislav Špičák, dodává: „Celkový objem prostředků určených na investice do vodohospodářského majetku SVS, tzn. 1,27 miliardy korun, bude v plném rozsahu kryt z vlastních zdrojů společnosti, získaných z vodného a stočného. Celková částka bude rozdělena v tomto poměru: téměř 80 % je určeno na obnovu vodohospodářského majetku společnosti, a to v objemu 0,992 mld. Kč, a zbývajících 20 % půjde na strategické investice vyvolané legislativou, což představuje objem 278 mil. Kč. Naší prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, avšak stále musíme dohánět hendikep ze startovní čáry a navíc narážíme na nedostatečný podíl z ceny vody na obnovu pro vlastníka majetku.“
Stále splácíme dluhy minulosti

Cílem SVS je pečovat o svěřený majetek s péčí řádného hospodáře a zajistit obyvatelům na severu Čech lepší životní komfort, tj. dodávku kvalitní pitné vody a adekvátní odkanalizování a čištění odpadních vod. Aktivity SVS jsou však stále ovlivněny podmínkami při vzniku společnosti, kdy od svých akcionářů – měst a obcí - převzala rozsáhlý a dlouhodobě podinvestovaný infrastrukturní majetek. Přes velmi masivní investice zejména v posledním desetiletí je dnes průměrně60 % tohoto majetku za svou životností: konkrétně až 65 % vodovodních sítí, 58 % kanalizací, 44 % úpraven vody a 34 % čistíren odpadních vod. Trvalým problémem je i nedostatečný podíl z ceny vody pro vlastníka. Nejdříve si celých 25 % nejdříve odčerpá stát, a to formou DPH a řadou dalších poplatků - za surovou povrchovou a podzemní vodu, za vypouštění vyčištěných vod z čistíren zpět do řek aj. Dalších 40 % jsou náklady na provoz včetně oprav prováděných provozovatelem vodovodů a kanalizací. Na SVS jako vlastníka zůstane jen 35% podíl, který plně využívá na reinvestice do obnovy a přiměřeného rozvoje majetku. Tyto vlastní finanční prostředky získané z ceny vody ale nepokrývají skutečnou potřebu obnovy podle stavu infrastruktury, takže majetek přes veškerou snahu dál stárne. Snažíme se proto maximálně využívat nástroje k analýze, hodnocení a bodování stavu majetku tak, aby prostředky do obnovy směrovaly do majetku nejstaršího a v nejhorším stavu.

Efektivita investic na prvním místě

Vždy se snažíme naše stavby zkoordinovat s vlastníky ostatních sítí vedených v komunikacích, a samozřejmě i s vlastníkem komunikace. Výsledkem jsou časově koordinované akce, kdy na rekonstrukci kanalizace a vodovodu (zpravidla uložené v největší hloubce) navazují rekonstrukce sítí jiných vlastníků a závěrem proběhne rekonstrukce povrchu komunikace v režii jejího vlastníka či správce. Velmi důležitým aspektem koordinace našich staveb je součinnost s našimi akcionáři, tj. s městy a obcemi, které v místě rekonstrukce našich sítí následně provádějí své investiční akce, obnovy povrchů komunikací v celé šíři či náročnější investice typu revitalizace území. Důsledkem těchto opatření je zkrácení doby, která obyvatelům přináší komplikace v dopravě, stavební hluk a prašnost. V neposlední řadě to pro zúčastněné investory znamená úsporu v důsledku rozdělení nákladů. Navíc díky zavedení flexibilního systému výběrových řízení zhotovitele staveb pomocí rámcových smluv se SVS daří dosáhnout snížení cen konkrétních zakázek v rozmezí 20 až 30 % pod ceníkem ÚRS (Ústav racionalizace stavebnictví).
Rozdělení investičních prostředků po okresech

LB kraj  Poč.staveb investice celkem  příklad nejvýznamnějších staveb    

CL:       21 staveb       123 mil. Kč Dubnice p. R. – rek. přivaděče Útěchovice
                                                       Pertoltice p. R. – rek. vodovodu  
                                                       Holany – rek. ČOV  
                                                       Sloup v Čechách. – rek. vodovodu

JN:       12 staveb       98,8 mil. Kč Držkov – odstranění kanalizačních výústí
                                                        Jablonec n. N., Mšeno – rek. vodovodu v kolektoru  
                                                        Jablonec n. N., Pod Skalkou – rek. kanal. a vodovodu
                                                                                                                    
LB:       12 staveb       74,4 mil. Kč  Chrastava, Liberecká – rek. vodovodu
                                                         Liberec, M. Horákové – rek. kanal. a vodovodu
                                                         Liberec ČOV – posílení zdrojů vzduchu

UL kraj   Počet staveb investice celkem  příklad nejvýznamnějších staveb

CV:       15 staveb       77,5 mil. Kč   Chomutov, Čelakovského, Pol. vězňů, Dostojevského–
                                                         rek. kan. a vodovodu,
                                                         Chomutov, Osvobození, Sokolská – rek. kanal. a vdv.
                                                         Jirkov, Nový Březenec – rek. vodovodu

DC:      18 staveb      168,6 mil. Kč  Chřibská – rekonstrukce ÚV
                                                         Rumburk, Střední – rek. kan., vdv., a odstranění výústi 
                                                         Benešov n. Pl., Cihelní, Pod Táborským vrchem –
                                                         rek. vodovodu a kanalizace

LN:      16 staveb       78,6 mil. Kč   Žatec, Svatopluka Čecha – rek. kanalizace a vodovodu
                                                        Podbořany, A. Dvořáka – rek. kanal. a vodovodu
                                                        Výškov – rek. ČOV
 
LT:       24 staveb      116,7 mil. Kč  Třebenice – rekonstrukce ČOV
                                                        Píšťany – rek. ozonizace ÚV Velké Žernoseky
                                                        Roudnice n. L. Horymírova, Krokova, Sámova,
                                                        Neklanova – rek. kanal. a vdv.
                                                                                                             
MO:    16 staveb       72,9 mil. Kč   Hora Sv. Kateřiny – rek. přív. řadu do vodojemu
                                                        Most, Čepirohy Velebudice – rek. kan. výtlaku
                                                        Most, Pod Koňským vrchem – rek. vodovodu
                           
TP:     25 staveb       152,1 mil. Kč  Modlany – zkapacitnění ČOV
                                                        Modlany - Srbice – nový vodojem Srbice a zásob. řad 
                                                        Teplice, Dubská – rek. vodovodu
                           
UL:    15 staveb       106,3 mil. Kč Tisá – intenzifikace ČOV
                                                      Povrly  Roztoky – rek. vodovodu a odstranění výústi
                                                      Ústí n. L. – rek. vodojemu a čerpací st. Předlice Kubistov
                                                      Trmice Koštov – rek. vodojemu a přív. Řadu
                                                                                                               
K finančním objemům uvedeným pro jednotlivé okresy je nutno připočíst další prostředky ve výši 85 mil. Kč, určené na drobné stavebně-strojní rekonstrukce mimo rámec jmenovitých staveb zařazených do investičního plánu (např. doplnění zabezpečovacích systémů objektů, rekonstrukce elektroinstalace, výměna dílčích částí technologií typu čerpadla aj.), a další prostředky určené na inženýrsko-projektovou činnost související s přípravou a realizací všech staveb plánu 2016.

(tred,libereckenovinky.cz,foto:svs)